La avdalà

AVDALÀ

Kos yeshu’ot essà uvshem A. eqrà. Annà A. oshi’a nà annà A. azlicha

nà. Annà A. ‘anenu beiom qorenu. Hù ishlakh lanu berakhà

revakhà veatzlachà bekol ma’asè iadenu venomar amen.

Sul vino: Savrì maranan (lekhaim) Barukh attà A. Eloqenu Melekh

ha-’olam borè perì ha-gafen.

Sui profumi: Barukh attà A. Eloqenu Melekh ha-’olam borè minè

besamim.

Sul fuoco: Barukh attà A. Eloqenu Melekh ha-’olam borè meorè haesh.

Benedizione finale (di nuovo con il bicchiere nella mano destra): Barukh attà A. Eloqenu Melekh ha-’olam ha-mavdil ben qodesh

lekhol ben or lekhosekh ben Israel la’amim ben yom ha-sheviì lesheshet

yemè ha-ma’asè. Barukh attà A. ha-mavdil ben qodesh

lekhol.